Правила оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. До друку приймаються статті, рецензії, інформація про наукові події, підготовлені відповідно до вимог постанови президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).

2. Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word у форматі doc, docх або rtf.

3. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел і літератури, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк.258, 231зв].

Список джерел і літератури подається у кінці статті в алфавітному порядку і повинен бути оформлений згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5 та 2010. – №3).

4. До тексту додаються:

а) резюме українською, російською мовами (кожне 400-600 знаків), які повинні містити у тому числі прізвище та ініціали автора, назву статті та ключові слова цими мовами;

б) розширене резюме англійською мовою (2500-3000 знаків, включаючи прізвище та ініціали автора і ключові слова). УВАГА: не приймаються резюме, переклад яких здійснено за допомогою інтернету, наприклад, онлайн-перекладач Google;

в) ілюстрації приймаються тільки графічні, подані в електронному варіанті окремим файлом із зазначенням місця у тексті, куди їх слід ставити;

г) стаття повинна мати шифр УДК.

5. Відомості про автора (авторів) подаються окремим файлом. Вони повинні містити прізвище, ім’я та по-батькові автора повністю; науковий ступінь та вчене звання; посаду та місце роботи (навчання); контактну інформацію (повна поштова адреса, телефон та e-mail). Відомості про автора повинні бути продубльовані англійською мовою.

6. Матеріали, виконані з порушенням цих правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ.