Зародження і розвиток спортивної політики і права Європейського Союзу

Завгородня В.М.

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2022.i39.p.50

 

Анотація.  Представлена робота присвячена висвітленню процесів еволюції спортивного права і політики ЄС у галузі спорту, виявлення фактів і подій, які сприяли розвитку комунітарного регулювання в означеній сфері, встановлення значущих для України у євроінтеграційному аспекті тенденцій та напрямків. Еволюція спортивної політики і права ЄС пройшла складний і тривалий шлях у загальному контексті євроінтеграційних процесів. Первісно, спорт не охоплювався комунітарним правом і сферами компетенції Співтовариств. Однак, вже з 60-х років минулого століття, перш за все, через впровадження в практику держав-членів стандартів Ради Європи, почали формуватися основи європейської спортивної моделі. Ця модель передбачає, з одного боку, єдність цінностей і спортивних традицій Європи, з іншого, – заснована на врахуванні національних особливостей європейських країн, плюралізму і різноманітності організації спортивних відносин та діяльності недержавних спортивних організацій. До головних рис європейської спортивної моделі, які склалися історично і зберігаються донині, авторка відносить добровільність участі в спортивних змаганнях, недискримінацію, демократичність, солідарність, додержання правил «чесної гри», належне врядування, недопущення корупції та зловживань. У статті характеризується роль Суду ЄС у створенні правового доробку ЄС у сфері спорту, що полягає у створенні юридичних критеріїв для поширення комунітарних норм і принципів на економічні аспекти спортивної діяльності, включаючи регулювання відносин недержавними акторами – національними олімпійськими комітетами, спортивними федераціями тощо. Подальша інтеграція та реформування ЄС відповідно до положень Лісабонського договору спричинили появу окремого сектору політики ЄС у сфері спорту та низки нормативних документів і організаційних заходів, спрямованих на втілення цієї політики в життя. Імпл ементація відповідних стандартів у вітчизняне законодавство, впровадження кращих практик врядування в сфері спорту у державну політику та діяльність спортивних організацій є важливими складовими реалізації євроінтеграційних прагнень України, виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію та перспективно – критеріїв членства в ЄС.

Ключові слова: Європейський Союз, європейські цінності, спортивна політика, справа Босмана, спортивне право, європейська інтеграція, Угода про асоціацію Україна-ЄС.

ЗАВАНТАЖИТИ