XXVIII

Повний номер 

БАЛУХ В.О., БАЛУХ О.В. (Чернівці) Толерантність і реформація: точки дотику
Завантажено 320 раз

КЛОЧКО М.О., ГОНЧАРЕНКО А.В. (Суми) Китай у міжнародних відносинах Російської імперії у 90-х роках ХІХ – на початку ХХ ст.: колоніальний проект “Жовторосія”
Завантажено 452 раз

ШМIҐЕЛЬ М. (Словакія), МЕНЬКОВСЬКИЙ В.I. (Білорусія) Біженці із Східної Європи в Чехословаччинi після Першої світової війни
Завантажено 374 раз

ГЕРАСЬКО М.О. (Батурин) Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII ст.
Завантажено 335 раз

СОСЮРА Л.Г. (Kиїв) Засади та принципи діяльності М. Драгоманова у колі громади (1859-1875 рр.)
Завантажено 301 раз

БОЖЕНКО А.О. (Харків) Модерне місто другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як єдність центру та периферії (на матеріалах м. Харків)
Завантажено 374 раз

ХОМЕНКО В.О. (Kиїв) Між Товариством українських поступовців та Українською партією соціалістів-революціонерів: політичний вибір Михайла Грушевського
Завантажено 411 раз

БІЛОБРОВЕЦЬ О.М. (Житомир) Акт проголошення Королівства Польського 5 листопада 1916 р. у польській суспільній думці в Україні
Завантажено 325 раз

МИХТУНЕНКО В.В. (Чернігів) Критика опозиційних партій Росії в роботах І.Я. Гурлянда (Н.П. Васильєва)
Завантажено 366 раз

БАЛУХ В.А., БАЛУХ А.В. (Черновцы) Толерантность и реформация: точки соприкосновения
Скачано 320 раз

КЛОЧКО Н.А., ГОНЧАРЕНКО А.В. (Сумы) Китай в международных отношениях Российской империи в 90-х годах ХІХ – начале ХХ вв.: колониальный проект “Желтороссия”
Скачано 452 раз

ШМИГЕЛЬ М. (Словакия), МЕНЬКОВСКИЙ В.И. (Беларусь) Беженцы из Восточной Европы в Чехословакии после Первой мировой войны
Скачано 374 раз

ГЕРАСЬКО М.А. (Батурин) Архитектура батуринских правительственных строений ХVIII в.
Скачано 335 раз

СОСЮРА Л.Г. (Киев) Основы и принципы деятельности М. Драгоманова в кругу Громады (1859-1875 гг.)
Скачано 301 раз

БОЖЕНКО А.О. (Харьков) Модерный город второй половины ХІХ – начала ХХ вв. как единство центра и периферии (на примере г. Харьков)
Скачано 374 раз

ХОМЕНКО В.А. (Киев) Между Товариществом украинских поступовцев и Украинской партией социалистов-революционеров: политический выбор Михаила Грушевского
Скачано 411 раз

БЕЛОБРОВЕЦ О.М. (Житомир) Акт провозглашения Королевства Польского 5 ноября 1916 г. в польской общественно-политической мысли в Украине
Скачано 325 раз

МИХТУНЕНКО В.В. (Чернигов) Критика оппозиционных партий России в работах И.Я. Гурлянда (Н.П. Васильева)
Скачано 366 раз